fbpx

Explore knowledge that we create for years

Konfigurator produktu, czyli jak ułatwić sobie i klientowi personalizowanie usług oraz towarów?

Zjawisko personalizacji występuje od lat i jest nieodłącznym elementem postępującej chęci customizacji produktów przez ich nabywców. Dzisiaj klienci chcą czuć się wyjątkowi i mieć możliwość wyboru wyglądu, wymiarów, funkcjonalności czy innych unikatowych cech produktu. W związku z licznymi potrzebami tego typu, coraz więcej sklepów personalizuje oferty dla klienta lub wręcz pozwala klientowi na skorzystanie z interaktywnego konfiguratora.

Czytaj dalej

The most important technological trends

Today, trend analysis is carried out by eminent scientists, businessmen and futurologists. Observing trends allows you to prepare for the upcoming changes – use them to your advantage or protect yourself against their negative effects.
Czytaj dalej

Intelligent industry

Why do we need a smart industry?

The world around us is accelerating more and more. We strive to increase the dynamics of processes in every area of life. This also applies to industry.

Time is becoming the most desirable and valuable element of the functioning of the world. However, we are not talking about buying time in the sense of human life. We want to look at time in relation to the implementation of tasks and processes that aim to achieve a certain effect. Customers are demanding ever shorter lead times. Often, the systems at our disposal do not cope with as many variables as they occur in the processes. Until recently, it was estimated that we would need 10-20 years to develop the first system that would control the production itself. However, it turns out that the realisation of this vision is already very close. The race has started. The race for intelligent industry.

Czytaj dalej

Big Science – great opportunities for business

Big Science organisations are large international research centres. They include the European Organization for Nuclear Research, CERN (Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire), European Space Agency (ESA), Fusion for Energy (F4E), European Southern Observatory (ESO), European Spallation Source (ESS). All of them carry out large scientific experiments (e.g. in the field of energy, space exploration) for the benefit of the societies of Europe and the world. All of them also need various suppliers – manufacturers of specialized equipment and technologies, providers of advanced services.

Czytaj dalej

Program Copernicus – what is it?

On Wednesday, 9th January 2019, the Wrocław Technology Park hosted the Copernicus Information Session. We had the pleasure to participate in it and gain knowledge on global Earth monitoring.

Czytaj dalej

EXSO in the BIOSTRATEG research project

Our company has had the opportunity to work several times on the implementation of projects of a research and development nature. The one we joined in May 2018 is the longest and most complex of them so far.

Czytaj dalej

12 obszarów w Twojej firmie, które możesz usprawnić dzięki systemowi ERP

What is an ERP system?

ERP system is a software for companies that is used for enterprise resource planning. The main goal of the system is to integrate all the processes that take place in the company. Owing to the integration of business areas, it is possible to manage processes that permeate many departments in the company.

ERP system is an important factor in building a competitive advantage, both in manufacturing and commercial companies, as well as in service companies.

In which areas does the ERP system support the company’s work?

Czytaj dalej

Inteligentny przemysł

Po co nam Inteligentny przemysł?

Świat wokół nas coraz bardziej przyspiesza. Dążymy do zwiększenia dynamiki procesów w każdej dziedzinie życia. Dotyczy to także przemysłu.

Czas staje się najbardziej pożądanym i wartościowym elementem funkcjonowania świata. Nie mówimy tu jednak o kupowaniu czasu w sensie życia ludzkiego. Chcemy spojrzeć na czas w odniesieniu do realizacji zadań i procesów, które mają na celu uzyskanie określonego efektu. Klienci żądają coraz krótszych czasów realizacji zamówień. Często systemy, jakimi dysponujemy, nie radzą sobie z tak dużą ilością zmiennych, jakie się pojawiają w procesach. Jeszcze niedawno szacowano, że potrzebujemy 10-20 lat, aby powstał pierwszy system, który samodzielnie będzie sterował produkcją. Okazuje się jednak, że urzeczywistnienie tej wizji jest już bardzo blisko. Rozpoczął się wyścig. Wyścig po inteligentny przemysł. Czytaj dalej

Najważniejsze trendy technologiczne

Analizą trendów zajmują się dziś wybitni naukowcy, biznesmeni, futurolodzy. Obserwacja tendencji pozwala przygotować się do nadchodzących zmian – wykorzystać je na swoją korzyść lub zabezpieczyć się przed ich negatywnymi skutkami. Czytaj dalej

3 modern technologies used by your competitors

Nowe technologie bez wątpienia zmieniły i zmieniają oblicze biznesu. Rewolucja cyfrowa, której jesteśmy świadkami, pozwala firmom na stworzenie znaczącej przewagi konkurencyjnej i stanowi istotny czynnik rozwoju, zarówno na rynku wielkich, międzynarodowych korporacji, jak i wśród lokalnych małych i średnich przedsiębiorstw. Wdrożenie innowacji technologicznych przekłada się na zmiany w procesach zarządzania firmą, sposoby budowania strategii jej funkcjonowania, a docelowo – na zwiększenie jej zysków. Czytaj dalej